Triage VMS

Triage jest modułem Wirtualnej Symulacji Medycznej pozwalającym na realizację scenariuszy symulacyjnych w środowisku pozaszpitalnym. Możliwa jest realizacja scenariuszy symulacji dotyczących zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych w sesjach singleplayer. Uczestnicy symulacji mają do dyspozycji  podręczną torbę ratowniczą z niezbędnym sprzętem ratowniczym.

Konfiguracja scenariusza i wirtualnego pacjenta

Konfiguracji scenariusza oraz wirtualnego pacjenta dokonuje instruktor. Konfiguracja polega na ustawieniu rodzaju pacjenta, wyglądu zewnętrznego w tym odzieży, ewentualnych obrażeń oraz parametrów życiowych następnie umieszczeniu go w środowisku symulacji – miejscu zdarzenia. Na etapie tworzenia wirtualnego pacjenta  instruktor ustawia odpowiednie parametry życiowe pacjenta oraz jego reakcję na poszczególne czynności uczestników symulacji w tym odpowiedzi na pytania oraz wykonywanie poleceń. Podczas konfiguracji scenariusza instruktor dokonuje wyboru środowiska symulacji oraz umieszcza wybraną przez siebie ilość oraz rodzaj poszkodowanych.

Podsumowanie symulacji - informacja zwrotna

Podsumowanie scenariusza symulacji jest informacją zwrotną dla uczestników, która jest generowana automatycznie na koniec każdej symulacji. Instruktor podczas tworzenia scenariusza ustawia w wirtualnym pacjencie odpowiednie parametry, które podlegają ocenie oraz mają wpływ na ostateczny wynik symulacji.